Regulamin Serwisu test-ciazowy.pl

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2. Serwis Internetowy – „Serwis” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem test-ciazowy.pl, wraz z treściami się na niej znajdującymi przeznaczone do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.
3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej treści w sposób zgodny i określony w niniejszym Regulaminie.
4. Test – „Test” – zestaw pytań pozwalający dowiedzieć się czy użytkownik jest w ciąży. Wyniki testu nie muszą pokrywać się z rzeczywistością. Wyniki testu nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji. Przed podjęciem działań wynikających z wyniku testu należy poradzić się lekarza.
5. Serwis administrowany jest przez Damiana Górę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Webtroter.pl Damian Góra ( adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piłsudskiego 39 lok. 38, 42-500 Będzin ) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6521701234, REGON: 243365472

6. Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Dotpay
7. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników Serwisu korzystających z Testu.
8. Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia dostęp do wyniku testu ciążowego. Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści TXT. na numer XXXXXX otrzymuje SMSa z kodem.
9. Korzystanie z Testu przez Użytkownika jest bezpłatne, przy czym uzyskanie wyniku Testu następuje po dokonaniu płatności przez Użytkownika według cennika usług.
10. Cennik usług:
Ceny odnoszą się do kosztu uzyskania jednorazowego kodu dostępu. Aby otrzymać wyniki Testu należy wprowadzić kod dostępu
a) Koszt wysłania SMS wynosi 3,00 zl netto. Usługa SMS dostępna w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
11.Webtroter.pl. nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Użytkownika cen usługi oraz własnych możliwości finansowych. Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za uzyskanie kodu dostępu.
12. Wyniki Testu nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji.
13. Kod dostępu jest jednorazowy.
14. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iz nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
15. W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.
16. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyna reklamacji poprzez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na: http://dotpay.pl/reklamacje/
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.
18. Użytkownikiem Testu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
19. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Testu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
20. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu oraz Testu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
20. Webdesign-Experts.eu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta e-mail służącego do logowania do Serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
21. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn niezależnych od Właściciela.
22. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie a w szczególności w przypadku:
23. zmiany w obowiązujących przepisach,
24. zmiany w „cennik usług”,
25. Zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu podczas rejestracji i tworzenia konta oznacza jego znajomość.
26. Regulamin Usług i Serwisów DotPay: http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl
27. Użytkownik zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.